Home

De parochieregisters van Dilbeek
 

De parochieregisters zijn verwerkt in Gezinnen & Personen te Dilbeek en beginnen voor wat de dopen betreft in 1610, de ondertrouwen/huwelijken in 1617, de overlijdens/begravingen in 1652. De dopen beginnen niet toevallig in dat jaar. Vele pastoors keren na 1609 terug naar hun parochies na de afkondiging van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621), onder bisschop van Mechelen Mathias Hovius en de regering de regering van Albrecht en Isabella. Dit was een rustperiode in de geschiedenis. De jaren 1672 tot en met 1676 ontbreken. Vanaf 1677 staat, op enkele uitzonderingen na, enkel nog het huwelijk en niet meer de ondertrouw aangegeven. Er ontbreken geboorten/dopen vanaf 27 mei 1732 tot en met 9 oktober 1732. In 1757 ontbreken er klaarblijkelijk ook enkele vanaf augustus tot eind november. Tevens is er een lacune van 18 augustus 1832 tot 19 januari 1833, en van 21 juli 1834 tot 11 oktober 1834. Vanaf 6 juni 1766 staat bij de geboorten/dopen voor de ouders de plaats van herkomst aangegeven. Vanaf 1779 kunnen we aan de hand van een kruisje of handteken de aard van geletterdheid nagaan. Vanaf 10 november 1785 werd door de aartsbisschop F. J. Vander Elst verplicht de namen van de ouders der gehuwden te vermelden. Tijdens de Franse overheersing (1795-1815) zijn vele pastoors wegens godsdienstvervolging ondergedoken en bleven hun parochieregisters inschrijven (1797-1802). In oktober 1798 doken vele priesters onder wegens het weigeren van de eed van haat aan het koningschap. Ze gingen hun parochianen in het geheim bezoeken. Er werd voor de geboorten/dopen een bijkomende datum ingeschreven die niet overeenstemt met de echte datum! De plechtigheid gebeurde altijd later. Ook komen deze data (meestal) niet overeen met de akten van de Burgerlijke Stand. Omdat de bevolking gesteund door hun pastoor het nieuwe Franse gezag niet goed gezind was, moeten we voor de juiste datum de voorkeur geven aan de parochieregisters. In de linkerrand van de geboorte-doopakte staat vanaf 1780 in potlood bij de jongens mort of mort au service en soms ook het jaar waarop ze in legerdienst gingen. Mort betekent dan jong overleden, mort au service overleden tijdens de dienst.

In vele gevallen gebruikte de pastoor afkortingen alsook een trema, het caret/dakje, en het apostrof/weglatingsteken. Van n¨¨el bv. is Van Nuvel. Een moeilijker geval is de familienaam Van Le¨¨en. Hier is het niet zeker of het om Van Leuwen of Van Leuven gaat. In vergelijking met andere lijkt het laatste ons het meest waarschijnlijk. De genealoog zal in de akten aandachtig moeten letten op de verscheidenheid van de namen door de grafieŰn te vergelijken. Ook maakte de pastoor willekeurig gebruik van hoofd- en kleine letters.
De klappers die tijdens de 19e eeuw werden samengesteld tonen veel onnauwkeurigheden. Voor nauwgezette controle gaat men best de registers zelf inkijken. De foliŰring van de registers is van latere datum en niet altijd juist aangegeven. Derhalve zou er een nieuwe klapper moeten worden gemaakt die alle registers omvat. In het digitale tijdperk zijn de oude klappers eigenlijk voorbijgestreefd. Toch blijft het aangewezen om de oude foliŰring mee op te nemen om het zoeken nog gemakkelijker te maken als bijkomende aanduiding van de akten.
Hier vindt u de totaalindex op zowel de dopen, ondertrouwen, huwelijken en overlijdens. Alle akten werden nauwkeurig onderzocht. Deze index is nog in bewerking.
 

Belangrijk!

Belangrijk om weten is dat het maken van een gezinsreconstructie van de Sint-Ambrosiusparochie veel moeilijker is dan bij andere. Meermaals gaven de pastoors verkeerde voor- en familienamen op, tot zelfs totaal verkeerde ouders bij de dopen. Het is dan ook een zeer omslachtig werk om de juiste gezinssamenstelling te vinden. Andere bronnen brengen dikwijls de oplossing. Het moet beklemtoond worden dat het voor iemand die niet vertrouwd is met de Dilbeekse families bijna onmogelijk is om dit werk aan te vatten. Jarenlange ervaring heeft hiertoe bijgedragen. Wie de akten raadpleegt kan dus op een totaal verkeerd spoor worden gebracht of zaken over het hoofd zien. Uiterste aandacht is dus vereist. Oorzaak van deze verwarring is dat de ene pastoor al wat nauwgezetter te werk ging dan de andere.

Overzicht parochieregisters en archief

  Index dopen, huwelijken en overlijdens 1610-1796             FS, RAL

I

Dopen 1610-1637 huwelijken 1617-1637

FS, RAL

II

Dopen, huwelijken 1638-1672 overlijdens 1646-1671

FS, RAL

III

Dopen 1672-1712 huwelijken 1677-1712 overlijdens 1672-1713

FS, RAL

IV

Dopen, huwelijken en overlijdens 1713-1738

FS, RAL

V

Dopen, huwelijken en overlijdens 1739-1778

FS, RAL

VI

Dopen, huwelijken en overlijdens 1779-1784

FS, RAL

VII

Dopen, huwelijken 1785-1796

FS, RAL

VIII

Overlijdens 1785-1796

FS, RAL

III. 

Dopen, 1801-1852 (lacunes voor 1847, 1849)[1]

RAL

IV.

Huwelijken, 1801-1849[2]

RAL

V.

Lijsten van overlijdens, 1861-1864 (mei)[3]

RAL

VI.

Dopen en overlijdens, 1794-1827 Huwelijken, 1794-1828

RAL

Dopen 1828-1863 Overlijdens 1828-1864

RAL

8

Dopen 1863-1887

RAL

9

Dopen 1888-1906

RAL

10

Dopen 1907-1914

RAL

11

Huwelijken 1849-1892

RAL

12

Huwelijken 1893-1914

RAL

15

Overlijdens 1864-1891

RAL

16

Overlijdens 1892-1914

RAL

 

Dopen, huwelijken en overlijdens 1915-1916

RAL

 

Dopen 1916-1927

RAL

 

Huwelijken 1917-1958

RAL

  Overlijdens 1917-1990 RAL

 


1


Bijkomende parochieregisters

Dopen, huwelijken en overlijdens 1779-1793                            
Dopen 1794-1801, huwelijken 1794-1817, overlijdens 1794-1803     
Extracten 1617-1730 en 1665-1692 

 


FS,RAL
RAL 
RAL


[1] Een aantal losse bladen met doopsels, huwelijken en overlijdens.

[2] Idem.

[3] Idem.

 


Afkortingen

FS       FamilySearch
RAL    Rijksarchief te Leuven


[1] Een aantal losse bladen met doopsels, huwelijken en overlijdens.
[2] Idem.
[3] Idem.